નજર લાગે એમ, શું કોઈ જોતું હશે, આટલું તે વહાલ , કદી હોતું હશે......

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

નજર લાગે એમ, શું કોઈ જોતું હશે,
આટલું તે વહાલ , કદી હોતું હશે......

નજર લાગે એમ, શું કોઈ જોતું હશે, આટલું તે વહાલ , કદી હોતું હશે......

Let's Connect

sm2p0