મે કીધુ, 'તૂ મારો છે'.... તો એણે કીધુ 'દસ્તાવેજ બતાવ!!!!' આપણે રહયા મોજીલા,,, કઈ દીધું 'બકા,,, ગેરકાયદેસર નો કબજો છે...

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

મે કીધુ,
'તૂ મારો છે'....
તો એણે કીધુ
'દસ્તાવેજ બતાવ!!!!'
આપણે રહયા મોજીલા,,,
કઈ દીધું
'બકા,,, ગેરકાયદેસર નો કબજો છે...

મે કીધુ, 'તૂ મારો છે'.... તો એણે કીધુ 'દસ્તાવેજ બતાવ!!!!' આપણે રહયા મોજીલા,,, કઈ દીધું 'બકા,,, ગેરકાયદેસર નો કબજો છે...

Let's Connect

sm2p0