બીજાઓથી ન થઇ શકે તે કરવું, એનું નામ આવડત. આવડતથી જે ન થઇ શકે તે કરવું, એનું નામ પ્રતિભા. (ધૂપસળી)

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0