હવે થી આ કાડૅ જેની પાસે હોય એની પાસે થી જ શાકભાજી અને ફળો ખરીદવા વિનંતી.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

હવે થી આ કાડૅ જેની પાસે હોય એની પાસે થી જ શાકભાજી અને ફળો ખરીદવા વિનંતી.

હવે થી આ કાડૅ જેની પાસે હોય એની પાસે થી જ શાકભાજી અને ફળો ખરીદવા વિનંતી.

Let's Connect

sm2p0