શ ક લ ન ઘટન પછ તમ પણ આ જ વ ચ ર છ

શું કાલ ની ઘટના પછી તમે પણ આ જ વિચારો છો ?

શું કાલ ની ઘટના પછી તમે પણ આ જ વિચારો છો ?

Let's Connect

sm2p0