ર ષ ટ રપ ત મહ મ ગ ધ ન પ રત મ ઉપર વરસ દ ન પ ણ ન જળ ભ ષ ક

રાષ્ટ્રપિતા મહા્મા ગાંધી ની પ્રતિમા ઉપર વરસાદ ના પાણી નો જળાભિષેક...

રાષ્ટ્રપિતા મહા્મા ગાંધી ની પ્રતિમા ઉપર વરસાદ ના પાણી નો જળાભિષેક...

Let's Connect

sm2p0