ઉંબરા વાળી રીઝે તો ડુંગરા વાળી રીઝે written n composed by @bhargav_purohit

redraas, shaktitrance

RJ Devaki,  redraas, shaktitrance

ઉંબરા વાળી રીઝે તો ડુંગરા વાળી રીઝે
#redraas #shaktitrance written n composed by @bhargav_purohit

ઉંબરા વાળી રીઝે તો ડુંગરા વાળી રીઝે #redraas #shaktitrance written n composed by @bhargav_purohit

Let's Connect

sm2p0