કોઈ એ મને પૂછ્યું- "ક્યાં રહો છો RJ Devaki?" મેં કહ્યું - "બોલે એના બોર વેચાય ને ના બોલ્યા માં નવ ગુણ ની વચ્ચે "

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

Let's Connect

sm2p0