દુંદાળા જય-દેવની કેનેડાના તળાવે સ્થાપના કરી RJ દેવકીએ 😉😂🤣😜

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

દુંદાળા જય-દેવની કેનેડાના તળાવે સ્થાપના કરી RJ દેવકીએ 😉😂🤣😜

દુંદાળા જય-દેવની કેનેડાના તળાવે સ્થાપના કરી RJ દેવકીએ 😉😂🤣😜

Let's Connect

sm2p0