એટલે તમે શું કાનુડો છો? તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ આઘી પછી થઇ જશે? રેહવા દો ને ટે ટે કરતા RJDevaki says Horn nahin Red FM baja!

DontBeHorny

RJ Devaki,  DontBeHorny

એટલે તમે શું કાનુડો છો? તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ આઘી પછી થઇ જશે?
રેહવા દો ને ટે ટે કરતા

RJDevaki says #DontBeHorny

Horn nahin Red FM baja!

એટલે તમે શું કાનુડો છો? તમારું હોર્ન કઈ વાંસળી છે તે તમે વગાડશો ને બધી ગાડી ઓ ગોપી બની જશે ને આમ આઘી પછી થઇ જશે? રેહવા દો ને ટે ટે કરતા RJDevaki says #DontBeHorny Horn nahin Red FM baja!

Let's Connect

sm2p0