હા, અસ્સલ દિવાળીમાં તો scam થતા હતા, યાદ છે ? અત્યારે OTT ઉપર જોવો છો એ નહિ, આ scam આપણા ઘર માં જ થતાં હતાં લાગવક અને ઓળખાણ મીઠા scam ... સાંભળો યાદ આવી જશે અસ્સલ દિવાળીના એ જૂના દિવસો. અને હા , તમારી Bank ની ઓળખાણ ને Tag કરજો .

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

હા, અસ્સલ દિવાળીમાં તો scam થતા હતા, યાદ છે ?
અત્યારે OTT ઉપર જોવો છો એ નહિ,
આ scam આપણા ઘર માં જ થતાં હતાં
લાગવક અને ઓળખાણ મીઠા scam ...

સાંભળો યાદ આવી જશે અસ્સલ દિવાળીના એ જૂના દિવસો.
અને હા , તમારી Bank ની ઓળખાણ ને Tag કરજો .

હા, અસ્સલ દિવાળીમાં તો scam થતા હતા, યાદ છે ? અત્યારે OTT ઉપર જોવો છો એ નહિ, આ scam આપણા ઘર માં જ થતાં હતાં લાગવક અને ઓળખાણ મીઠા scam ... સાંભળો યાદ આવી જશે અસ્સલ દિવાળીના એ જૂના દિવસો. અને હા , તમારી Bank ની ઓળખાણ ને Tag કરજો .

Let's Connect

sm2p0