અમદાવાદ માં મ્યુનીસીપાલ કોર્પોરેશન એ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યો છે ૩ દિવસ માટે.... એનો અર્થ એ છે કે આ દિવસો માં તાપમાન ૪૩.૧ થી ૪૪.૫ ની વચ્ચે રેહશે. લુ થી બચવા દિવસ માં ૩-૪ લીટર પાણી પીજો અને ૧૧-૫ માં બહાર જવાનું શક્ય હોય તો ટાળજો. Share this for the betterment of the city.

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

અમદાવાદ માં મ્યુનીસીપાલ કોર્પોરેશન એ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યો છે ૩ દિવસ માટે.... એનો અર્થ એ છે કે આ દિવસો માં તાપમાન ૪૩.૧ થી ૪૪.૫ ની વચ્ચે રેહશે. લુ થી બચવા દિવસ માં ૩-૪ લીટર પાણી પીજો અને ૧૧-૫ માં બહાર જવાનું શક્ય હોય તો ટાળજો. Share this for the betterment of the city.

Let's Connect

sm2p0