સુખનું સરનામું આપો; જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો; સુખનું સરનામું આપો. સૌથી પહેલાં એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું ? કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું ? એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો ઝાંપો ? ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો; ક્યાંક છુપાયું હોય આભમાં તો ફેલાવું પાંખો; મળતું હો જો મધદરિયે તો વહેતો મૂકું તરાપો ! કેટલા ગાઉ, જોજન, ફર્લાંગ કહો કેટલું દૂર ? ડગ માંડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર ? મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો. @redfmindia @sushantsinghrajput with me every morning between 9am to 10am on my show

shyamalmunshi., deathanniversary, counturblessings, MN1

RJ Devaki,  shyamalmunshi., deathanniversary, counturblessings, MN1

સુખનું સરનામું આપો;
જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો;
સુખનું સરનામું આપો.

સૌથી પહેલાં એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું ?
કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું ?
એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો ઝાંપો ?

ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો;
ક્યાંક છુપાયું હોય આભમાં તો ફેલાવું પાંખો;
મળતું હો જો મધદરિયે તો વહેતો મૂકું તરાપો !

કેટલા ગાઉ, જોજન, ફર્લાંગ કહો કેટલું દૂર ?
ડગ માંડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર ?
મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો. #shyamalmunshi. @redfmindia @sushantsinghrajput #deathanniversary #counturblessings with me every morning between 9am to 10am on my show #MN1

સુખનું સરનામું આપો; જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો; સુખનું સરનામું આપો. સૌથી પહેલાં એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું ? કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું ? એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો ઝાંપો ? ચરણ લઈને દોડું સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો; ક્યાંક છુપાયું હોય આભમાં તો ફેલાવું પાંખો; મળતું હો જો મધદરિયે તો વહેતો મૂકું તરાપો ! કેટલા ગાઉ, જોજન, ફર્લાંગ કહો કેટલું દૂર ? ડગ માંડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર ? મન અને મૃગજળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો. #shyamalmunshi. @redfmindia @sushantsinghrajput #deathanniversary #counturblessings with me every morning between 9am to 10am on my show #MN1

Let's Connect

sm2p0