એક પોલીસ નો કવિ અંદાજમા વીડીઓ વાઇરલ ધુમ મચાવી રહયો છે. આ ગીતમા કવિ ગોધરાના પોલીસ લાગે છે !!! So much of talent we have around us.....

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

એક પોલીસ નો કવિ અંદાજમા વીડીઓ વાઇરલ ધુમ મચાવી રહયો છે.

આ ગીતમા કવિ ગોધરાના પોલીસ લાગે છે !!!

So much of talent we have around us.....

એક પોલીસ નો કવિ અંદાજમા વીડીઓ વાઇરલ ધુમ મચાવી રહયો છે. આ ગીતમા કવિ ગોધરાના પોલીસ લાગે છે !!! So much of talent we have around us.....

Let's Connect

sm2p0