પ્રેમ તો બહુ ટૂંકો હતો અમારો....... ..........પણ તેને ભૂલી જવાની વાત, બહુ લાંબી ચાલી..!!!!! Source : Internet

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

પ્રેમ તો બહુ ટૂંકો હતો અમારો.......
..........પણ
તેને ભૂલી જવાની વાત, બહુ લાંબી ચાલી..!!!!!

Source : Internet

પ્રેમ તો બહુ ટૂંકો હતો અમારો....... ..........પણ તેને ભૂલી જવાની વાત, બહુ લાંબી ચાલી..!!!!! Source : Internet

Let's Connect

sm2p0