તમારા કાકા કાકી, મામા મામી , માસા માસી, ફોઈ ફુઆ, દાદા દાદી, નાના નાની બધા ને Tag કરીને ને કહી દો "કે આટલા બધા ના હોય " અને મમ્મી પપ્પા ને Tag કરીને સમજાવો કે "લેવાય ..લેવાય"

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

તમારા કાકા કાકી, મામા મામી , માસા માસી, ફોઈ ફુઆ, દાદા દાદી, નાના નાની
બધા ને Tag કરીને ને કહી દો
"કે આટલા બધા ના હોય "
અને મમ્મી પપ્પા ને Tag કરીને સમજાવો કે "લેવાય ..લેવાય"

તમારા કાકા કાકી, મામા મામી , માસા માસી, ફોઈ ફુઆ, દાદા દાદી, નાના નાની બધા ને Tag કરીને ને કહી દો "કે આટલા બધા ના હોય " અને મમ્મી પપ્પા ને Tag કરીને સમજાવો કે "લેવાય ..લેવાય"

Let's Connect

sm2p0