આ ખુબ અગત્ય ની લિંક છે , આ લિંક બતાવશે કે આસપાસ કોણ કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિ છે. જેના સંપર્ક માં કોઈ પણ રીતે કોઈ આવ્યું હોય તો તેમનો Test તાત્કાલીક કરાવવો. કુટુંબ અને સ્નેહિજનો ને મોકલી એમને પણ સાવચેત કરો.

BeHomeBeSafe

RJ Devaki,  BeHomeBeSafe

આ ખુબ અગત્ય ની લિંક છે ,
આ લિંક બતાવશે કે આસપાસ કોણ કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિ છે. જેના સંપર્ક માં કોઈ પણ રીતે કોઈ આવ્યું હોય તો તેમનો Test તાત્કાલીક કરાવવો.

કુટુંબ અને સ્નેહિજનો ને મોકલી એમને પણ સાવચેત કરો.

#BeHomeBeSafe https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AKT1bRIRWygoGMZ-lTqWWESm02yQmIdM&ll=23.026568347954573%2C72.608

આ ખુબ અગત્ય ની લિંક છે , આ લિંક બતાવશે કે આસપાસ કોણ કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિ છે. જેના સંપર્ક માં કોઈ પણ રીતે કોઈ આવ્યું હોય તો તેમનો Test તાત્કાલીક કરાવવો. કુટુંબ અને સ્નેહિજનો ને મોકલી એમને પણ સાવચેત કરો. #BeHomeBeSafe https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AKT1bRIRWygoGMZ-lTqWWESm02yQmIdM&ll=23.026568347954573%2C72.608

Let's Connect

sm2p0