અમદાવાદ : સાબરમતી ટોરેન્ટ પાવર પાસે અજ્ઞાત વાહન દ્વારા માખણ રોડ પર ઢોળાતા પસાર થનાર વાહન ચાલકો ની ગાડીઓએ સ્લીપ ખાતા વાહન ચાલકો પછડાયા. સ્થાનિકો લોકો દ્વારા રોડ પર માટી નાખવામાં આવી. Thank you to the pro active citizens of Amdavad, I m proud of you.....🤗🤗🤗 Be careful if you pass by....

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

અમદાવાદ : સાબરમતી ટોરેન્ટ પાવર પાસે અજ્ઞાત વાહન દ્વારા માખણ રોડ પર ઢોળાતા પસાર થનાર વાહન ચાલકો ની ગાડીઓએ સ્લીપ ખાતા વાહન ચાલકો પછડાયા. સ્થાનિકો લોકો દ્વારા રોડ પર માટી નાખવામાં આવી.

Thank you to the pro active citizens of Amdavad, I m proud of you.....🤗🤗🤗

Be careful if you pass by....

અમદાવાદ : સાબરમતી ટોરેન્ટ પાવર પાસે અજ્ઞાત વાહન દ્વારા માખણ રોડ પર ઢોળાતા પસાર થનાર વાહન ચાલકો ની ગાડીઓએ સ્લીપ ખાતા વાહન ચાલકો પછડાયા. સ્થાનિકો લોકો દ્વારા રોડ પર માટી નાખવામાં આવી. Thank you to the pro active citizens of Amdavad, I m proud of you.....🤗🤗🤗 Be careful if you pass by....

Let's Connect

sm2p0