આજકાલ જેમને જુવો બનાવી રહ્યા છે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ, અને એનાથી મોટી વાત એ છે કે અર્બનના નામ પર કંઈપણ ગુજરાતી બનાવે છે, તો અમે પણ બનાવી ફિલ્મ કે ,,, આ ફિલ્મ કઈ રીતે બની રહી છે. અમારો એક પ્રયાસ છે. ગમે તો શેર કરજો.. "The Making Of Urban Gujarati Film - Lyriciist" Tejas Parmar RJ Dhrumil RJ Nishita Rj Hardik Dipen Tanna Share The Video..... Ane Jeeto Bija Video Ma aavava no Chance...

UrbanGujaratiFilm, GujaratiFilm, KATAX, GujaratiFilNoRafdo

આજકાલ જેમને જુવો બનાવી રહ્યા છે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ, અને એનાથી મોટી વાત એ છે કે અર્બનના નામ પર કંઈપણ ગુજરાતી બનાવે છે, તો અમે પણ બનાવી ફિલ્મ કે ,,, આ ફિલ્મ કઈ રીતે બની રહી છે.
અમારો એક પ્રયાસ છે. ગમે તો શેર કરજો..
"The Making Of Urban Gujarati Film - Lyriciist"
Tejas Parmar RJ Dhrumil RJ Nishita Rj Hardik Dipen Tanna
#UrbanGujaratiFilm #GujaratiFilm #KATAX #GujaratiFilNoRafdo
Share The Video..... Ane Jeeto Bija Video Ma aavava no Chance...

આજકાલ જેમને જુવો બનાવી રહ્યા છે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ, અને એનાથી મોટી વાત એ છે કે અર્બનના નામ પર કંઈપણ ગુજરાતી બનાવે છે, તો અમે પણ બનાવી ફિલ્મ કે ,,, આ ફિલ્મ કઈ રીતે બની રહી છે. અમારો એક પ્રયાસ છે. ગમે તો શેર કરજો.. "The Making Of Urban Gujarati Film - Lyriciist" Tejas Parmar RJ Dhrumil RJ Nishita Rj Hardik Dipen Tanna #UrbanGujaratiFilm #GujaratiFilm #KATAX #GujaratiFilNoRafdo Share The Video..... Ane Jeeto Bija Video Ma aavava no Chance...

Let's Connect

sm2p0