કાળ જાળ ઝઘડા પછી નો પ્રચુર ઉન્માદ, ડર લાગી જાય એવું વ્હાલ આવું બધું ફિલ્મોમાં થાય અથવા તો પછી વેબ સિરિઝમાં, સાલું આપડું પ્રેમ નું ઓરિયનટેશન જ ખોટું છે. *TODAY@SCRAPYARD* ReTweet એક વાર લોગ ઇન થઇ ને "રીમેમ્બેર મી" માં ભુલાઈ ગયેલા પાસવર્ડની પ્રાઈવસી સેટીંગ વગરની વાતો. આજે સાંજે - ૮:૩૦ કલાકે. Scrapyard - The Theatre Tickets are available - call 7043340949 or log on to https://allevents.in/ahmadabad/800018364378946

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

કાળ જાળ ઝઘડા પછી નો પ્રચુર ઉન્માદ, ડર લાગી જાય એવું વ્હાલ આવું બધું ફિલ્મોમાં થાય અથવા તો પછી વેબ સિરિઝમાં, સાલું આપડું પ્રેમ નું ઓરિયનટેશન જ ખોટું છે. *TODAY@SCRAPYARD*
ReTweet
એક વાર લોગ ઇન થઇ ને "રીમેમ્બેર મી" માં ભુલાઈ ગયેલા પાસવર્ડની પ્રાઈવસી સેટીંગ વગરની વાતો. આજે સાંજે - ૮:૩૦ કલાકે. Scrapyard - The Theatre
Tickets are available - call 7043340949 or log on to https://allevents.in/ahmadabad/800018364378946

કાળ જાળ ઝઘડા પછી નો પ્રચુર ઉન્માદ, ડર લાગી જાય એવું વ્હાલ આવું બધું ફિલ્મોમાં થાય અથવા તો પછી વેબ સિરિઝમાં, સાલું આપડું પ્રેમ નું ઓરિયનટેશન જ ખોટું છે. *TODAY@SCRAPYARD* ReTweet એક વાર લોગ ઇન થઇ ને "રીમેમ્બેર મી" માં ભુલાઈ ગયેલા પાસવર્ડની પ્રાઈવસી સેટીંગ વગરની વાતો. આજે સાંજે - ૮:૩૦ કલાકે. Scrapyard - The Theatre Tickets are available - call 7043340949 or log on to https://allevents.in/ahmadabad/800018364378946

Let's Connect

sm2p0