ટ્રંપ અમદાવાદમાં આવે છે એટલે કાર્યક્રમનું નામ “કેમ છો ટ્રંપ?” રાખ્યુ છે. જો સુરેન્દ્રનગરમાં કે રાજકોટમાં આવવાનો હોત તો કાર્યક્રમનું નામ “કાં ટ્રંપ?” રાખવાનું હતું.. મારા મિત્રએ કહ્યુ કે, મેહોણોમાં આવવાનો તો “ચમ સે, લા ટ્રંપ?” રાખવાનું હતુ.. આણંદ આવવાનો હોત તો “-લી ટ્રંપડી, ચ્યેમની છુ, દિયોર?” રાખત.. સુરતમાં આવવાની તો ટ્રંપે ચોક્ખી ના જ પાડી દીધી! -whatsapp creativity

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

ટ્રંપ અમદાવાદમાં આવે છે એટલે કાર્યક્રમનું નામ “કેમ છો ટ્રંપ?” રાખ્યુ છે. જો સુરેન્દ્રનગરમાં કે રાજકોટમાં આવવાનો હોત તો કાર્યક્રમનું નામ “કાં ટ્રંપ?” રાખવાનું હતું.. મારા મિત્રએ કહ્યુ કે, મેહોણોમાં આવવાનો તો “ચમ સે, લા ટ્રંપ?” રાખવાનું હતુ.. આણંદ આવવાનો હોત તો “-લી ટ્રંપડી, ચ્યેમની છુ, દિયોર?” રાખત.. સુરતમાં આવવાની તો ટ્રંપે ચોક્ખી ના જ પાડી દીધી! -whatsapp creativity

Let's Connect

sm2p0