રસોડે મે કોન થા એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ અમદાવાદ ના રસ્તાઓ તોડવા વાળા કોણ છે? ખબર છે ? કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં " Worry Nikaal, Khadde me Daal" એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે.

worrynikaalkhaddemedaal, rasodemeinkauntha

રસોડે મે કોન થા એ તો ખબર પડી ગઈ,
પણ અમદાવાદ ના રસ્તાઓ તોડવા વાળા કોણ છે?
ખબર છે ?

કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું
તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં

" Worry Nikaal,
Khadde me Daal"

એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે.

#worrynikaalkhaddemedaal #rasodemeinkauntha

રસોડે મે કોન થા એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ અમદાવાદ ના રસ્તાઓ તોડવા વાળા કોણ છે? ખબર છે ? કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં " Worry Nikaal, Khadde me Daal" એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે. #worrynikaalkhaddemedaal #rasodemeinkauntha

Let's Connect

sm2p0