ખબર છે ? કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં " Worry Nikaal, Khadde me Daal" એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે.

rasodemeinkaunthamemes, rasodemeinkontha, wohrashithi, potholes, Ahmedabad, Gujarat, amc, rjdevaki

ખબર છે ?

કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું
તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં

" Worry Nikaal,
Khadde me Daal"

એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે.

#rasodemeinkaunthamemes #rasodemeinkontha #wohrashithi #potholes #Ahmedabad #Gujarat #amc #rjdevaki

ખબર છે ? કપચીથી તો અમદાવાદના ખાડા નથી ભરાતા એ આપણે વર્ષો થી જોઈ લીધું તો ચાલો આપણા ટેન્શન ને નાખીએ ખાડામાં " Worry Nikaal, Khadde me Daal" એ બધા અમદાવાદીઓ ને ટેગ કરો જેમને લાગે છે કે એમની જોડે પણ "દાવ" થઈ ગયો છે. #rasodemeinkaunthamemes #rasodemeinkontha #wohrashithi #potholes #Ahmedabad #Gujarat #amc #rjdevaki

Let's Connect

sm2p0