કપચી, કાંકરા અને ડામર તો કામ નથી કરતા તો ચાલો ને આપણા ટેન્શન થી અમદવાદ ના ખાડાઓ ભરીને, બોલો, તમારા કયા કયા ટેન્શન થી તમારે અમદાવાદ ના ખાડાઓ ભરવા છે.

worrynikaalkhaddemedaal, redfm, RJdevaki, potholes, ahmedabad

RJ Devaki,  worrynikaalkhaddemedaal, redfm, RJdevaki, potholes, ahmedabad

કપચી, કાંકરા અને ડામર તો કામ નથી કરતા તો ચાલો ને આપણા ટેન્શન થી અમદવાદ ના ખાડાઓ ભરીને,
બોલો,
તમારા કયા કયા ટેન્શન થી તમારે અમદાવાદ ના ખાડાઓ ભરવા છે.

#worrynikaalkhaddemedaal #redfm #RJdevaki #potholes #ahmedabad

કપચી, કાંકરા અને ડામર તો કામ નથી કરતા તો ચાલો ને આપણા ટેન્શન થી અમદવાદ ના ખાડાઓ ભરીને, બોલો, તમારા કયા કયા ટેન્શન થી તમારે અમદાવાદ ના ખાડાઓ ભરવા છે. #worrynikaalkhaddemedaal #redfm #RJdevaki #potholes #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0