દિશાના નામ ફકત સુર્યથી પડેલા છે.... ઘણા સ્વપ્નો ઉગમણેય આથમેલા છે...! Yes it is 2015 eve n not 2016

Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

RJ Devaki, Radio Jockey India | Indian Actor | Event Host | Columnist | Lecturer | Creative Director of Innovative Ideas

દિશાના નામ ફકત સુર્યથી પડેલા છે....
ઘણા સ્વપ્નો ઉગમણેય આથમેલા છે...!

Yes it is 2015 eve n not 2016

દિશાના નામ ફકત સુર્યથી પડેલા છે.... ઘણા સ્વપ્નો ઉગમણેય આથમેલા છે...! Yes it is 2015 eve n not 2016

Let's Connect

sm2p0